japanese Inn 2014

มองแดนซากุระ–ดอกซากุระกับคนญี่ปุ่น (6)

All about books, Japan, Japan and culture, nature

 ความเป็นคนญี่ปุ่น

เวลาผ่านไปสามสิบกว่าปีที่หลังจากที่เขียนบทความนี้ ระยะเวลาที่ผ่านไปนี้ คนญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน คิดว่าคงตอบได้ยาก เพราะคนญี่ปุ่น

เป็นชนชาติที่สามารถปรับตัว มีความยืดหยุ่นอ้าแขนรับทั้งอารยธรรมตะวันตก และในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นก็รับเอาอารยธรรม ปรัชญา แนวความคิด

ศาสนา ตัวอักษร ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะต่างๆจากประเทศจีนมามากมาย แต่ก็นำไปใช้ผสมผสานให้เข้ากับความเป็นคนญี่ปุ่นได้อย่างดียิ่ง

แม้เวลาจะผ่านไปถึงสามสิบกว่าปีตั้งแต่วันที่ดิฉันเหยียบแดนอาทิตย์อุทัย ความประทับใจในความสะอาด ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความสุภาพอ่อนน้อม ความถ่อมตน

ความสามัคคี ความรักใคร่ปรองดองกัน ความจงรักภักดี ความขยัน อดทน ความรักในธรรมชาติ ตลอดจนความรักชาติ ของคนญี่ปุ่นที่ถูกหล่อหลอมมาเป็นเวลาช้านานจนซึมซับแทบจะเป็น

เสมือนสายเลือดของคนญี่ปุ่น ดังนั้นวันเวลาจึงไม่อาจเปลี่ยนแปลงความเป็นคนญี่ปุ่นได้แม้แต่น้อย

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ วันที่ 11มีนาคม พ.ศ. 2554 ภาพการแสดงออกและปฎิกิิริยาของคนญี่ปุ่นต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้น สร้่างความงุนงงให้แก่คนทั่วโลก

เพราะต่างก็อดสงสัยและอดตกตะลึงในความเรียบร้อย ไม่โวยวายของคนญี่ปุ่น แถมยังยืนเข้าแถวกัน อย่างเรียบร้อย ทั้งที่ถูกคลื่นยักษ์ทซึนะมิถล่มกวาดเมือง เซนดะอิ เรียบเป็นหน้ากลอง

และโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ ในเมืองฟุคุชิมะที่ได้รับความเสียหายอย่างมาก ก่อให้เกิดปัญหา เรื่องกัมมันตรังสีที่รั่วไหล สร้่างความหวาดกลัวและวิตกแก่ชาวโลก

(มีต่อ)

Leave a Reply